BLV QUANG TùNG: "CHúNG TA HòA INDONESIA NHưNG 1 TUầN SAU GặP LạI Có KHI THắNG 3-0!"